Lập kế hoạch nhằm đảm bảo tính bền vững và mở rộng quy mô

Việc mở rộng GDGTTDTD có thể được thực hiện theo hai cách:

 • Theo chiều rộng, nhằm giải quyết nhiều lĩnh vực chủ đề hơn, giảng dạy ở nhiều cấp, lớp hơn, triển khai tại ở tất cả các trường thay vì ở một số trường được chọn, v.v.;
 • Theo chiều sâu, xây dựng năng lực không chỉ trong phạm vi hệ thống trường học mà cả trong các hệ thống, cấu trúc, chính sách và luật pháp khác.

Kế hoạch mở rộng quy mô phải bao gồm tổi thiểu những hạng mục sau:

 • Phương pháp, bao gồm các kế hoạch giám sát và đánh giá (M&E);
 • Kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn;
 • Xác định tất cả các bên liên quan và các đối tác thực hiện có thể có cũng như vai trò và trách nhiệm của họ;
 • Các cơ chế phối hợp;
 • Các mục tiêu rõ ràng;
 • Những hành động cần thực hiện ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp địa phương;
 • Chi phí ước tính, ngân sách hiện có và nguồn gốc của ngân sách, cũng như mức chênh lệch về ngân sách và các chiến lược huy động nguồn lực có thể có.

[Nguồn: UNESCO. 2017. CSE scale-up in practice: Case studies from Eastern and Southern Africa.]

10 nguyên tắc cho sự thành công của việc mở rộng quy mô GDGTTDTD
 1. Chọn một biện pháp can thiệp/cách tiếp cận có thể được nhân rộng trong các hệ thống hiện có.
 2. Làm rõ mục đích của việc mở rộng quy mô và vai trò của các bên liên quan, đồng thời đảm bảo quyền sở hữu/ vai trò chủ đạo của địa phương/ quốc gia.
 3. Hiểu rõ nhu cầu và sự phù hợp với các hệ thống và chính sách hiện có của chính phủ.
 4. Thu thập và phổ biến dữ liệu về hiệu quả của các chương trình thí điểm trước khi nhân rộng.
 5. Theo dõi và đánh giá tác động của những thay đổi được thực hiện đối với các biện pháp can thiệp nhằm nâng cao hiệu quả của chương trình.
 6. Nhận thức được vai trò của lãnh đạo.
 7. Lập kế hoạch đảm bảo tính bền vững và sự sẵn có của các nguồn lực để có thể mở rộng quy mô hoặc lập kế hoạch gây quỹ.
 8. Lập kế hoạch trong dài hạn (không phải các chu kỳ cấp kinh phí của nhà tài trợ) và dự đoán những thay đổi và những khó khăn, thách thức.
 9. Dự đoán nhu cầu thay đổi trong nhóm tài nguyên dành cho quá trình mở rộng quy mô theo thời gian.
 10. Điều chỉnh chiến lược mở rộng quy mô tuỳ theo những thay đổi của môi trường chính trị; tận dụng các cơ chế chính sách khi những thay đổi này diễn ra.