Giới thiệu về Bộ công cụ

Bộ công cụ này là gì?

Đây là bộ công cụ trực tuyến nhằm mục đích thiết kế một chương trình mới hoặc đánh giá một chương trình hiện có về Giáo dục giới tính và tình dục toàn diện (GDGTTDTD). Bộ công cụ này tổng hợp các bằng chứng về những chương trình GDGTTDTD hiệu quả, đồng thời đưa ra các thông tin tham khảo liên quan đến các giai đoạn thiết kế, thực hiện, giám sát và đánh giá chương trình GDGTTDTD. GDGTTDTD là thuật ngữ được sử dụng trên toàn thế giới, tuy nhiên, các chương trình GDGTTDTD được gọi tên bằng nhiều cách khác nhau tại các quốc gia, ví dụ như chương trình giáo dục về kỹ năng sống, giáo dục mối quan hệ, giáo dục giới tính, giáo dục đời sống gia đình hoặc giáo dục về phòng chống HIV.

Bộ công cụ này dành cho ai?

Bộ công cụ này dành cho các cán bộ chương trình quốc gia tại các văn phòng của UNESCO là những người được giao nhiệm vụ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật về chương trình GDGTTDTD cho Bộ Giáo dục tại quốc gia sở tại. Bên cạnh đó, bộ công cụ cũng có thể được sử dụng bởi nhân viên của các tổ chức xã hội dân sự, chính quyền địa phương hoặc ban giám hiệu nhà trường mong muốn thiết kế hoặc đánh giá các chương trình GDGTTDTD.

Cách sử dụng Bộ công cụ 

Bộ công cụ cung cấp những thông tin hữu ích cho quá trình thiết kế chương trình GDGTTDTD cấp quốc gia, cấp địa phương và cấp trường. Bộ công cụ cũng đưa ra chỉ dẫn cụ thể về những khía cạnh chỉ áp dụng ở cấp quốc gia và những khía cạnh chỉ phù hợp ở cấp địa phương hoặc cấp trường.

Bộ công cụ gồm có bốn phần:

Phần Mở đầu cung cấp những thông tin tổng quát về GDGT&TDTD, lý do tại sao cần có GDGTTDTD, những đặc điểm của một chương trình GDGTTDTD hiệu quả, vai trò của ngành giáo dục và ngành y tế, các rào cản đối với quá trình thực hiện và vai trò của UNESCO đối với các chương trình GDGTTDTD cấp quốc gia.

Phần Thiết kế, quản lý và đánh giá chương trình đưa ra hướng dẫn cho quá trình thực hiện đánh giá và phân tích mức độ sẵn sàng, đánh giá và điều chỉnh chương trình giảng dạy, cách phối hợp với những hành động bổ trợ, giám sát và đánh giá các chương trình GDGTTDTD, lập kế hoạch hướng đến duy trì tính bền vững và mở rộng quy mô của chương trình, cách thức lưu trữ và chia sẻ kết quả triển khai Chương trình GDGTTDTD.

Phần Đào tạo và hỗ trợ giáo viên GDGTTDTD cung cấp thông tin về những người có thể phụ trách giảng dạy về GDGTTDTD, giải thích về cách thức đào tạo trước và trong quá trình giảng dạy, cách bồi dưỡng chuyên môn trực tuyến về GDGTTDTD, vạch ra những thách thức đối với việc đào tạo giáo viên, cũng như cung cấp thông tin về cách thực hiện đánh giá giáo viên.

Phần Kêu gọi sự tham gia của cộng đồng đưa ra những yếu tố liên quan đến sự tham gia của cộng đồng, cách phân tích đối tượng và khả năng của những bên liên quan, và một số vấn đề thực tiễn về cách thu hút các thành viên trong cộng đồng, chẳng hạn như ban giám hiệu nhà trường, phụ huynh, lãnh đạo tín ngưỡng, truyền thông, nhà cung cấp dịch vụ y tế và thanh thiếu niên.

UNESCO và GDGTTDTD

UNESCO là cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc về giáo dục với vai trò lãnh đạo toàn cầu và khu vực trong lĩnh vực giáo dục, giúp củng cố hệ thống giáo dục quốc gia và ứng phó với những thách thức toàn cầu thông qua giáo dục trong đó đặc biệt chú trọng vấn đề bình đẳng giới. Thông tin chi tiết về vai trò của UNESCO trong việc hỗ trợ thực hiện GDGT&TDTD trên toàn thế giới và đóng góp của tổ chức này cho các mục tiêu phát triển bền vững có thể được tìm thấy trên website của UNESCO và được nêu trong chiến lược của UNESCO về giáo dục sức khỏe thể chất và tinh thần.