Vận động sự tham gia của cộng đồng là nền tảng của các chương trình GDGTTDTD thành công. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, ban giám hiệu nhà trường, giáo viên, phụ huynh, lãnh đạo tín ngưỡng và những người khác sẽ có nhiều giá trị, niềm tin và mức độ thoải mái khác nhau về những gì nên dạy cho trẻ emtrẻ vị thành niên; ai nên giảng dạy những nội dung này; và khi nào thanh thiếu niên nên bắt đầu tìm hiểu về GDGTTDTD. Phần này sẽ đưa ra các khuyến nghị và những nguồn lực cần thiết để phối hợp với các bên liên quan nhằm hỗ trợ việc triển khai GDGTTDTD trong nhà trường và cộng đồng.