Đào tạo cho giáo viên trước khi giảng dạy GDGTTDTD

Các khoá đào tạo bồi dưỡng trước khi giảng dạy (các giáo viên sẽ được tham gia khoá đào tạo trước khi họ bắt đầu giảng dạy trong một lớp học) dành cho giáo viên có thể có những sự khác biệt giữa các quốc gia và các yêu cầu đối với khoá đào tạo này cũng có thể rất khác nhau giữa các cộng đồng. Mặc dù vậy, việc giáo viên tham gia khoá đào tạo trước khi bắt đầu giảng dạy là điều cần thiết.

Bộ tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ về sự chuẩn bị của giáo viên đối với Giáo dục giới tính và tình dục đưa ra hướng dẫn về cách chuẩn bị sẵn sàng cho các giáo viên trước khi bắt đầu giảng dạy về GDGTTDTD:

Tiêu chuẩn 1: Năng lực chuyên môn

Các ứng viên cho vị trí giáo viên cần thể hiện được sự thoải mái, cam kết và sự tự tin của bản thân đối với việc giảng dạy về giáo dục giới tính và tình dục.

Tiêu chuẩn 2: Đa dạng và Công bằng

Các ứng viên cho vị trí giáo viên cần thể hiện sự tôn trọng đối với các đặc điểm và kinh nghiệm của cá nhân, gia đình và văn hóa có thể ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh về tính dục.

Tiêu chuẩn 3: Nội dung kiến thức

Các ứng viên cho vị trí giáo viên cần có kiến thức chính xác và cập nhất về các khía cạnh sinh học, cảm xúc, xã hội và pháp luật của tính dục.

Tiêu chuẩn 4: Pháp luật và Đạo đức nghề nghiệp

Các ứng viên cho vị trí giáo viên cần đưa ra quyết định dựa trên luật pháp, các quy định và chính sách hiện hành của trung ương và địa phương, cũng như dựa trên đạo đức nghề nghiệp.

Tiêu chuẩn 5: Lập kế hoạch

Các ứng viên cho vị trí giáo viên cần lập kế hoạch giáo dục giới tính và tình dục phù hợp với lứa tuổi và mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn, chính sách và luật pháp và phản ánh tính đa dạng của cộng đồng.

Tiêu chuẩn 6: Triển khai

Các ứng viên cho vị trí giáo viên cần sử dụng nhiều chiến lược hiệu quả cho việc giảng dạy về giáo dục giới tính và tình dục.

Tiêu chuẩn 7: Đánh giá

Các ứng viên cho vị trí giáo viên cần thực hiện các chiến lược hiệu quả để đánh giá kiến thức, thái độ và kỹ năng của học sinh nhằm cải thiện việc giảng dạy về giáo dục giới tính và tình dục.

[Nguồn: Future of Sex Education. n.d. National teacher preparation standards for sexuality education.]

Những người đào tạo giáo viên cần nắm được cách áp dụng các phương pháp thu hút sự tham gia của cộng đồng để giúp các giáo viên tiếp thu được những kiến thức và kỹ năng cần thiết. Cách thức mà các giáo viên tìm hiểu về phương pháp giảng dạy GDGTTDTD dựa trên kỹ năng sống sẽ được phản ánh trong quá trình giảng dạy của chính họ.

Đối với bất kỳ khóa đào tạo nào dành cho giáo viên trước khi bắt đầu giảng dạy, điều quan trọng là tất cả các lĩnh vực nội dung của chương trình GDGTTDTD phải được đưa ra. Những thách thức thường gặp trong khâu đào tạo cho giáo viên trước khi bắt đầu giảng dạy có thể ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy bao gồm:

  • Thiếu các chiến lược giảng dạy nội dung chương trình, đặc biệt là thiếu việc xem xét các chính sách của địa phương; 
  • Đội ngũ giáo viên thiếu kiến thức, sự tự tin, năng lực, tài liệu và phương pháp giảng dạy;
  • Thiếu sự hỗ trợ, giám sát và hướng dẫn dành cho giáo viên;
  • Nỗi sợ hãi, giá trị và sự khó chịu của cá nhân đối với một số lĩnh vực nội dung nhất định khiến giáo viên né tránh tất cả các nội dung.

[Nguồn: UNESCO. 2015. Comprehensive sexuality education in teacher training in Eastern and Southern Africa.]