Nhiều giáo viên chịu trách nhiệm giảng dạy GDGTTDTD không được chuẩn bị đầy đủ cho việc giảng dạy hoặc không thoải mái khi thảo luận về các chủ đề liên quan đến tính dục. GDGTTDTD bao gồm các chủ đề phức tạp, nhiều sắc thái đòi hỏi giáo viên phải được đào tạo trước khi bắt đầu giảng dạy và phải có khoá phát triển kiến thức chuyên môn thường xuyên và nâng cao năng lực cho giáo viên và nhà trường. Phần này sẽ cung cấp các yếu tố cần thiết để giúp đảm bảo rằng các giáo viên thích hợp sẽ được lựa chọn để giảng dạy về GDGTTDTD, và hướng dẫn cách để đảm bảo rằng các giáo viên và các ứng viên cho vị trí giáo viên này nhận được sự hỗ trợ về các khoá phát triển kiến thức chuyên môn thường xuyên mà họ cần.