Đây là bộ công cụ trực tuyến dùng để thiết kế hoặc đánh giá các chương trình về Giáo dục giới tính và tình dục toàn diện (GDGTTDTD). Bộ công cụ này có thể được sử dụng bởi các chuyên gia thiết kế chương trình tại các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc, chính phủ các nước, các đối tác phát triển hoặc các tổ chức xã hội dân sự. Bộ công cụ này hữu ích cho việc thiết kế các chương trình GDGTTDTD cấp quốc gia, cấp địa phương và cấp trường.